ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप |ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय लिरिक्स

om namah shivay

ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय लिरिक्स

ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


जटाधराय शिव जटाधाराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
जटाधराय शिव जटाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


त्रम्भकेशवराय शिव त्रम्भकेशवराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
त्रम्भकेशवराय शिव त्रम्भकेशवराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ रामेश्वराय शिव रामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ भद्रेश्वराय शिव भद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ योगेश्वराय शिव योगेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ योगेश्वराय शिव योगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ ममलेश्वराय शिव ममलेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ गंगाधाराय शिव गंगाधाराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ गंगाधाराय शिव गंगाधाराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ गंगेश्वराय शिव गंगेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ कामेश्वराय शिव कामेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ कामेश्वराय शिव कामेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमः शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।

om jai jagdish hare lyrics


ॐ रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नम शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।


ॐ नमह शिवाय ॐ नमह शिवाय,

हर हर भोले नमः शिवाय,
ॐ नमह शिवाय ॐ नमह शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय।।

ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप