Yamunashtak – यमुनाष्टक

Namami Yamuna Maham, Sakal Siddhi Hetum Muda
Murari-Pad Pankaj, Sfurad Mand Renutkatam
Tatastaha Nav Kanana, Prakat Mod-Pushpambuna
Sura Sur Su Poojit, Smara Pithuh Shriyam Bibhrateem (1)

Kalind Giri Mastake, Patada Mand Poorojjwala
Vilas Gamanollasat, Prakat Gand Shailonnata
Saghosh Gati Dantura, Samadhi Roodh Dolottama
Mukund Rati Vardhinee, Jayati Padma Bandhoh Suta (2)

Bhuvam Bhuvana Pawanim, Madhigata Mane Kaswanaihi
Priya Bhiriva Sevitam, Shuka-Mayur Hans Sadibhih
Tarang-Bhuj Kankana, Prakat Muktika Valuka
Nitamba Tat Sundareem, Namata Krsnaturya Priyam (3)

Anant Gun Bhushite, Shiva Viranchi Devastute
Ghana Ghan Nibhe Sada, Dhruva Parashara Bheeshtade
Vishuddha Mathura Tate, Sakal-Gop Gopi Vrute
Krupa Jaladhi Sanshrite Mama Manaha Sukham Bhavaya (4)

Yaya Charan Padmadja, Murari Poho Priyam Nhavuka
Samagamanto Bhavat. Sakalsiddhida Sevtaam
Taya Sadrush Tamiyat, Kamalja Sapatneeva Yat
Hari Priya Kalindaya, Mansi Me Sada Sthieyatam (5)

Namostu Yamune Sada, Tav Charitra Matyad Bhutam
Na Jatu Yam Yaatana, Bhavati Te Payaha Panataha
Yamopi Bhagini Sutan, Kathamu Hanti Dushtanapi
Priyo Bhavati Sevanat, Tav Hareryatha Gopikaha (6)

Mamastu Tav Sannidhau, Tanunavatva Metavata
Na Durlabh Tama Rati, Muraripau Mukund Priye
Atostu Tav Lalanaa, Sur Dhunee Param Sangamat
Tavaiv Bhuvi Keertita, Na Tu Kadapi Pushti Sthitahi (7)

Stutim Tava Karoti Kaha, Kamal Ja Sapatni Priye
Harery Danu Sevaya, Bhavati Saukya Mamokshatah
Iyam Tav Kathadhika Sakal Gopika Sangama
Smara Shrama Jalanubhi, Sakalgatrajaihi Sangamaha (8)

Tavashtak Midam Muda, Pathati Soorsoote Sada
Samasta Duritakshayo, Bhavati Vai Mukunde Rathihi
Taya Sakal Siddhayo, Murripushcha Santushyati
Swabhav Vijayo Bhavet, Vadati Vallabhaha Shree Hareh (9)

yamunashtak lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *